Regulamin serwisu internetowego route2open.com

Zmień wersję jezykową


SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. KORZYSTANIE Z PANELU KLIENTA
 5. KORZYSTANIE Z FORUM
 6. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
 7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, DOSTĘP DO PRODUKTÓW CYFROWYCH
 8. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH, LICENCJA
 9. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW
 10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 11. REKLAMACJE W SERWISIE INTERNETOWYM
 12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 15. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 17. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: https://route2open.com (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z zasobów oraz funkcjonalności Serwisu przez usługobiorców dokonujących zakupu kursów, szkoleń i innych produktów cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym lub korzystających z pozostałych funkcjonalności Serwisu.
Niniejszy dokument, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z Serwisu, w tym o zakupie dostępu do naszych produktów cyfrowych, reguluje warunki korzystania z Serwisu, w szczególności warunki zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie produktu cyfrowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół route2open.com


1)       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka ROUTE2OPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lesznie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Austriacka 4, 64-100 Leszno, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932849; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 7831846387, REGON 520458535, adres poczty elektronicznej: info@route2open.com (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę, w tym poprzez dodanie Produktów Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy.
  b. FORUM – Usługa Elektroniczna, wydzielona w Serwisie Internetowym przestrzeń dyskusyjna, uporządkowana według tematycznych działów, w ramach której Usługobiorcy mogą udzielać się za pomocą publikowanych przez siebie wypowiedzi oraz przeglądać wypowiedzi innych Usługobiorców.
  c. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  d. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup dostępu do Produktów Cyfrowych) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  e. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji biuletynu zawierającego informacje o Produktach Cyfrowych, aktualnościach, promocjach oraz nowościach w Serwisie Internetowym.
  f. PANEL KLIENTA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego przypisany do Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach Cyfrowych oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  h. PRODUKT CYFROWY – usługi i treści cyfrowe dostępne w Serwisie (np. kursy online, szkolenia i testy online itp.) dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej z poziomu Panelu Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do nich Klientowi i korzystanie z nich w ramach Panelu Klienta.
  i. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup dostępu do Produktów Cyfrowych) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://route2open.com wraz z subdomenami.
  l. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  m. USŁUGOBIORCA, KLIENT – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego, w tym także korzystający albo zamierzający korzystać z Produktu Cyfrowego, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  n. USŁUGODAWCA – ROUTE2OPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lesznie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Austriacka 4, 64-100 Leszno, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932849; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 7831846387, REGON 520458535, adres poczty elektronicznej: info@route2open.com.
  o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  p. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego.

2)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu albo wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy lub innych Usługobiorców.
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego oraz Produktów Cyfrowych niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci internetowej. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych i Produktów Cyfrowych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia lub co najmniej zminimalizowania zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

3)       USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dostępu do Produktów Cyfrowych, który może być nieodpłatny albo odpłatny zgodnie z warunkami wskazanymi na stronie Serwisu w Internetowego przy danym Produkcie Cyfrowym.
 3. Usługami Elektronicznymi w Serwisie Internetowym są: Konto (Panel Klienta), Forum, Newsletter.
 4. Po zalogowaniu do Konta, Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, dla których zastrzeżony został wymóg posiadania Konta. Z poziomu Panelu Klienta możliwe jest w szczególności odtwarzanie Produktów Cyfrowych, do których Usługobiorca zakupił już dostęp.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w poniższym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w postaci komunikatów, instrukcji oraz wyjaśnień wyświetlanych w trakcie korzystania ze strony Serwisu.

4)       KORZYSTANIE Z PANELU KLIENTA

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji Usługobiorcy w Serwisie Internetowym, co następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) zatwierdzeniu treści formularza po kliknięciu w pole „Utwórz Konto” oraz (3) kliknięciu w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej i potwierdzeniu aktywacji – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Usługobiorcą a Usługodawcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, hasło, imię oraz nick. Po zalogowaniu na Konto Usługobiorca ma możliwość uzupełnienia swoich dodatkowych danych, w tym dodania zdjęcia profilowego, nie jest to jednak obowiązkowe. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 2. Ze względów bezpieczeństwa Usługobiorca powinien zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta będzie odpowiednio złożone i nie będzie powtórzeniem hasła stosowanego przez Usługobiorcę w innych miejscach w Internecie.
 3. Konto można również utworzyć za pomocą danych logowania do konta w serwisie Google lub jednego z serwisów społecznościowych wskazanych przy formularzu rejestracji Konta w Serwisie Internetowym (Linkedin lub Facebook). Jeśli Usługobiorca posiada konto w serwisie Google lub w serwisie społecznościowym, wystarczy, że zaloguje się za jego pomocą w Serwisie Internetowym, a Konto Usługobiorcy zostanie utworzone wraz z pierwszym logowaniem.
 4. Do każdego Konta przypisany jest publiczny profil (strona profilowa) Usługobiorcy, który zawiera podstawowe, ogólnodostępne informacje na temat danego Usługobiorcy (imię i nazwisko / nazwa, awatar, informacja o aktywnościach na Forum), możliwe do wyświetlenia przez inne osoby odwiedzające Serwis. Usługobiorca ma prawo zmiany swoich danych wyświetlanych w ramach profilu w Serwisie, korzystając z odpowiednich opcji w ustawieniach Konta. Usługobiorca posiadający Konto może zostać zaobserwowany lub po zalogowaniu na swoje Konto zaobserwować profile wybranych Usługobiorców w celu otrzymywania wewnętrznych powiadomień na temat ich aktywności na Forum.
 5. Konto w Serwisie pozwala na pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym dostęp i korzystanie z Produktów Cyfrowych. Z poziomu Panelu Klienta (Konta) Usługobiorca może zarządzać, zmieniać i usuwać swoje dane podane w ramach Konta, ma podgląd do złożonych Zamówień na Produkty Cyfrowe, może zarządzać zasadami prywatności oraz sposobem korzystania z Serwisu w ramach dostępnych opcji. Panel Klienta umożliwia także pełne korzystanie z Forum oraz komunikację z innymi Usługobiorcami i Usługodawcą w ramach Serwisu.
 6. Usługobiorca obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany.
 7. Usługobiorca obowiązany jest zachować dostęp do Panelu Klienta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub użyczenie Konta.
 8. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 9. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem Produktów Cyfrowych, do których dostęp może być odpłatny i ograniczony czasowo zgodnie z warunkami podanymi przy danym Produkcie Cyfrowym w Serwisie Internetowym.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  a. gdy Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu;
  b. gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy należnymi za udzielenie dostępu do Produktów Cyfrowych;
  c. gdy działania danego Usługobiorcy naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
  d. gdy Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, szczególnie poprzez naruszenie warunków licencyjnych dotyczących zakazu rozpowszechniania, kopiowania i wprowadzania Produktów Cyfrowych do obrotu;
  e. gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu;
  f. gdy Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 11. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta.
 12. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 13. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Usługodawca może także zawiesić Konto bez uprzedniego wezwania, gdy wymaga tego rażący charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny lub uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę zawieszenia Konta.
 14. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o tym, czy zawieszenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony.
 15. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 15-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.
 16. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez samodzielne jego usunięcia przy wykorzystaniu opcji usuwania Konta dostępnej w ramach Konta albo poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej pod adres: info@route2open.com. Po usunięciu Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego zasobów i funkcjonalności.
 17. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie nie uprawnia Usługobiorcy niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany okres korzystania z Produktów Cyfrowych.
 18. Usunięcie Konta pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania przez Usługodawcę niezbędnych danych Usługobiorcy przez okres konieczny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

5)       KORZYSTANIE Z FORUM

 1. Przeglądanie Forum co do zasady możliwe jest przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie. Forum może jednak posiadać grupy lub wątki o ograniczonym dostępie – w takim wypadku widoczne są one wyłącznie do osób zaproszonych i posiadających Konto w Serwisie. Udzielanie się na Forum jest możliwe wyłącznie dla Usługobiorców posiadających Konto i zalogowanych na nie. Forum dostępne jest po przejściu do zakładki „Forum” widocznej na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Najważniejszą funkcjonalnością Forum jest możliwość publikowania przez Usługobiorców swoich wypowiedzi (postów). Usługobiorca może opublikować wypowiedź rozpoczynającą nowy wątek o określonym przez Usługobiorcę temacie, zgodnym z ogólną tematyką wybranego działu Forum, albo też dodać odpowiedź do istniejącego wątku na Forum. W razie wątpliwości Usługobiorca powinien zapoznać się z nazwą oraz opisem danego działu oraz wątku na Forum przed podjęciem decyzji o zamieszczeniu w nim swojej wypowiedzi.
 3. Usługobiorca może zaobserwować wybrane wątki na Forum w celu otrzymywania wewnętrznych powiadomień na temat każdej nowej aktywności w danym wątku.
 4. Publikacja wypowiedzi na Forum wymaga uzupełnienia i wysłania interaktywnego formularza, w którym Usługobiorca obowiązany jest podać co najmniej temat oraz treść swojej wypowiedzi. W formularzu Usługobiorca może również przesłać pliki, zdjęcia oraz inne materiały, które zostaną dołączone do jego wypowiedzi na Forum. Wypowiedź Usługobiorcy staje się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Forum w chwili jej dodania.
 5. Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Forum, wybranego działu oraz danego wątku na Forum. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści.
 6. Usługobiorca powinien zadbać, aby wszelkie publikowane przez niego wypowiedzi były sformułowane w sposób zrozumiały i jasny dla innych Usługobiorców i nie wprowadzały ich w błąd. v powinien odnosić się z szacunkiem do pozostałych Usługobiorców.
 7. Na Forum zabronione jest wysyłanie wypowiedzi obrażających innych Usługobiorców i naruszających ich dobra osobiste. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Forum do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu), nękania i niepokojenia innych Usługobiorców, wyłudzania danych oraz przesyłania treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii bądź innych treści sprzecznych z dobrze pojętymi regułami netykiety, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że jakiekolwiek wypowiedzi zamieszczone przez Usługobiorcę na Forum, w szczególności ogłoszenia dotyczące towarów lub usług, mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacji zamieszczonych przez Usługobiorcę na Forum nie należy utożsamiać z wiążącą ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania powinny zostać poprzedzone nawiązaniem indywidualnego kontaktu między zainteresowanymi Usługobiorcami oraz ustaleniem szczegółów poza Serwisem Internetowym. Serwis Internetowy nie jest przeznaczony do pośrednictwa w zawieraniu umów między Usługobiorcami.
 9. Forum współtworzone jest przez Usługobiorców, którzy są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy i mogą oni publikować na Forum własne treści, opinie, poglądy i dane. Usługodawca przestrzega, aby Usługobiorca zawsze ostrożnie i rozważnie oceniał i weryfikował wypowiedzi innych Usługobiorców prezentowane na Forum. Informacje znalezione na Forum nie powinny nigdy stanowić wyłącznego źródła informacji na jakikolwiek interesujący Usługobiorcę temat ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca przestrzega Usługobiorców przed ryzykiem związanym z wchodzeniem w interakcje z innymi osobami korzystającymi z Forum, w szczególności wtedy, gdy Usługobiorca nie może mieć pewności co do tożsamości tej osoby ani wiarygodności publikowanych przez nią wypowiedzi. Usługobiorca powinien zawsze zachować ostrożność w kontaktach z innymi Usługobiorcami oraz nie podawać żadnych danych, które uważa za poufne, zwłaszcza swoich danych logowania do Konta.
 11. Usługodawca może korzystać na Forum z pomocy wyznaczonych przez siebie moderatorów, to jest osób działających na zlecenie Usługodawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia do moderowania treści, w tym ich zmiany oraz usuwania, w zakresie i na podstawach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Moderacja ma jedynie charakter pomocniczy, jednak ze względu na ograniczony czas pracy moderatorów, skalę i liczbę postów, ich różnorodność oraz możliwe trudności związane z weryfikacją ich treści, obecność moderatorów nie jest równoznaczna z tym, że wszystkie treści na Forum są zweryfikowane i zgodne z Regulaminem. Usługodawca zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych na Forum danych Usługobiorców. Usługodawca ma jednak prawo niezwłocznej zmiany lub usunięcia treści Usługobiorców, jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie lub w inny sposób poweźmie uzasadnione podejrzenie na temat ich bezprawności.

6)       KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) podaniu w oknie Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy zostaje zapisany w bazie mailingowej Usługodawcy.
 2. Na Newsletter Usługobiorca może się zapisać także przy okazji składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – w tym celu konieczne jest zaznaczenie stosownego checkboxa dotyczącego zapisu na Newsletter – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@route2open.com.

7)       SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, DOSTĘP DO PRODUKTÓW CYFROWYCH

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym. Klient nie otrzymuje na własność Produktu Cyfrowego – przedmiotem umowy między Usługodawcą a Klientem jest dostęp do Produktu Cyfrowego w ramach Serwisu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. W Serwisie Internetowym dostępne są odpłatne i nieodpłatne Produkty Cyfrowe.
 3. W przypadku nieodpłatnych Produktów Cyfrowych możliwe jest zapoznanie się z nimi bez potrzeby posiadania Konta w Serwisie Internetowym (w tym wypadku Usługobiorca ma możliwość jedynie przejrzenia zawartości Produktu Cyfrowego, bez możliwości pełna korzystania z niego, w szczególności bez możliwości realizacji, śledzenia postępów i ukończenia oraz otrzymania certyfikatu ukończenia danego Produktu Cyfrowego będącego np. kursem lub szkoleniem online.
 4. Usługobiorca posiadający Konto ma możliwość pełnego korzystania z nieodpłatnych Produktów Cyfrowych (w szczególności jego realizacji, śledzenia postępów i ukończenia oraz otrzymania certyfikatu ukończenia) – w tym wypadku po zalogowaniu na swoje Konto Usługobiorca ma możliwość wyboru nieodpłatnego Produktu Cyfrowego dostępnego w Serwisie i rozpoczęcia korzystania z niego bez konieczności składania dodatkowego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – z chwilą rozpoczęcia korzystania z Produktu Cyfrowego zostaje zawarta umowa o dostarczanie nieodpłatnego Produktu Cyfrowego.
 5. W przypadku odpłatnych Produktów Cyfrowych Usługobiorca nieposiadający Konta w Serwisie oraz Usługobiorca posiadający Konto może zapoznać się jedynie z opisem i warunkami korzystania (w tym ceną) z odpłatnego Produktu Cyfrowego. Aby móc rozpocząć korzystanie z niego konieczne jest złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – zawarcie umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego z Usługodawcą następuje w takim wypadku po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 6. Szczegółowe informacje o dostępnych Produktach Cyfrowych, ich cenach, tematyce oraz zawartości podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w tym również przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 7. Cena Produktu Cyfrowego uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w walucie wskazanej na stronie Serwisu i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową.
 8. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu Cyfrowego przez Klienta do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym lub z momentem rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym na stronie danego Produktu.
 9. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domy/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, który chciałby otrzymać fakturę, konieczne jest podanie nazwy firmy, adresu siedziby / miejsca wykonywania działalności oraz numeru NIP.
 10. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Klientem a Usługodawcą.
 11. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 12. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany do zewnętrznej bramki płatności elektronicznej. Klient może opłacić Zamówienie za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą za pośrednictwem:
  a. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com. Obsługą płatności zajmuje się spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia)..
  b. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 13. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego.
 14. Dostęp do odpłatnego Produktu Cyfrowego zostaje aktywowany niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej z Usługodawcą umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu przed dokonaniem zakupu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia oraz (3) odnotowanie zakupu w historii transakcji na Koncie Klienta. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie Serwisu Internetowego.

8)       ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH, LICENCJA

 1. Dostęp do Produktów Cyfrowych możliwy jest wyłącznie dla Usługobiorców oraz na zasadach zawartych w Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje o dostępnych Produktach Cyfrowych, ich cenach, tematyce oraz zawartości podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w tym również przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 3. Produkty Cyfrowe udostępniane są do korzystania z poziomu Panelu Klienta w Serwisie Internetowym. Klient nie ma możliwości pobierania i zapisywania Produktów Cyfrowych w pamięci swojego urządzenia końcowego.
 4. Dostęp do Produktów Cyfrowych może być ograniczony lub nieograniczony czasowo – w zależności od informacji podanej w opisie Produktu Cyfrowego w Serwisie Internetowym.
 5. Usługodawca w przypadku Produktów Cyfrowych będących kursami / szkoleniami online ma możliwość udostępnienia Usługobiorcy do pobrania w ramach Konta certyfikat uczestnictwa w danym kursie / szkoleniu lub przyznania „odznaki” uczestnictwa w danym kursie / szkoleniu widocznej dla innych Usługobiorców Serwisu. Informacja o możliwości i warunkach udostępnienia certyfikatu lub przyznania odznaki jest podana w opisie danego Produktu Cyfrowego na stronie Serwisu. Certyfikat zostanie udostępniony do pobrania lub odznaka zostanie przyznana po zrealizowaniu danego kursu / szkolenia online oraz po spełnieniu ewentualnych dodatkowych warunków wskazanych w opisie danego Produktu Cyfrowego (np. zdanie testu dostępnego po zakończeniu danego kursu / szkolenia).
 6. Produkty Cyfrowe udostępniane Klientowi w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla własnego, indywidualnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 7. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu Cyfrowego oraz składających się na niego treści. Z chwilą zawarcia umowy, a w przypadku Produktów Cyfrowych odpłatnych z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu Cyfrowego w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu Cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (chyba że stosowne ograniczenia czasowe wynikają z opisu Produktu Cyfrowego), poprzez wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie Produktu Cyfrowego z poziomu Panelu Klienta, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla korzystania z Produktu Cyfrowego zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z jego opisu na stronach Serwisu Internetowego.
 8. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania i zwielokrotniania Produktu Cyfrowego w jakikolwiek sposób oraz jego rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionego mu Produktu Cyfrowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt Cyfrowy, obchodzenia zabezpieczeń dostępu do jego zasobów, w tym ustalania kodu źródłowego Produktu Cyfrowego, Serwisu Internetowego oraz Panelu Klienta.
 9. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje, treści i materiały przekazywane w ramach Produktów Cyfrowych były użyteczne, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, ich opisem na stronach Serwisu, obowiązującymi standardami i dostępną Usługodawcy wiedzą specjalistyczną. Usługodawca nie gwarantuje jednak Klientowi w sposób wyraźny ani dorozumiany, że Produkt Cyfrowy okaże się przydatny do osiągnięcia celów zamierzonych przez Klienta, których Usługodawca nie znał i co do których nie potwierdził ich przydatności. W przypadku Produktów Cyfrowych obejmujących kursy czy szkolenia on-line, osiągane przez Klienta rezultaty zależne są także od czynników niezależnych od Usługodawcy, a leżących po stronie Klienta, takich jak własne predyspozycje, ilość włożonego czasu i zaangażowania w przyswojenie wiedzy przekazywanej w Produktach Cyfrowych.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość oraz prawa do reklamacji Produktu Cyfrowego z powodu braku jego zgodności z umową.

9)       PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do treści i materiałów, do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Usługobiorcy udzielana jest jedynie niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna (w tym bez prawa sublicencjonowania) licencja na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń terytorialnych, wyłącznie przez czas i w zakresie korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa Autorskiego oraz niniejszym Regulaminem. Zastrzeżenie, o którym mowa w poniższym punkcie Regulaminu, dotyczy szczególnie publikacji oraz innych treści, które Usługodawca dostarcza Usługobiorcom.
 4. Usługobiorca zamieszczający w Serwisie treści, w tym treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Serwisu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o prowadzenie Konta), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Serwisu; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach i zakresie niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

10)       KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@route2open.com), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy technicznej w razie jakichkolwiek problemów związanych z działaniem Produktów Cyfrowych i innych funkcjonalności Serwisu. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

11)       REKLAMACJE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy/Klienta za działanie Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, a także za brak zgodności z umową Produktów Cyfrowych, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt Cyfrowy wolny od wad. Usługodawca odpowiedzialny jest również za dochowanie należytej staranności w zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych.
 3. Reklamacje dotyczące Produktów Cyfrowych, Usług Elektronicznych oraz inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego powinny być składane przez Usługobiorcę/Klienta bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: info@route2open.com) albo pisemnie pod adresem: ul. Austriacka 4, 64-100 Leszno, Polska.
 4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę/Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy/Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu braku zgodności z umową wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

12)       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, w tym także umowę o dostarczanie Produktu Cyfrowego, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: info@route2open.com) albo pisemnie pod adresem: ul. Austriacka 4, 64-100 Leszno, Polska. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Klient nie ponosi kosztów zwrotu Produktu Cyfrowego oraz nie ma obowiązku zapłaty za korzystanie z Produktu Cyfrowego do chwili odstąpienia od umowy.

13)       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi osób dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.

14)       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę lub Klienta niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcę, w szczególności podanych na Koncie Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia dostępu do Panelu Klienta oraz wstrzymania realizacji Zamówienia na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji usług przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów za korzystanie z Serwisu i Produktów Cyfrowych, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zakupu Produktów Cyfrowych lub roszczeń niezwiązanych z Produktami Cyfrowymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

15)       PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, Usług Elektronicznych oraz Produktów Cyfrowych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkowy czas trwania planowanej przerwy.

16)       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku angielskim lub polskim (w zależności od wybranej wersji językowej Serwisu) oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych lub Produktów Cyfrowych; dodania nowych Usług Elektronicznych lun Produktów Cyfrowych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  b. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 2 lit. e) i f) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  c. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  d. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych.
  e. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 16 ust. 2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
  ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  f. W przypadkach, o których mowa pkt. 16 ust. 2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta; Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy

17)       WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
ROUTE2OPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Austriacka 4, 64-100 Leszno, Polska
info@route2open.com
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół route2open.com

Subscribe to our Newsletter

 

The giving of consent is voluntary. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent before its withdrawal. You have the right to access and rectify, erase, restrict processing of your data, and the right to data portability under the terms of our privacy policy. Personal data on the website are processed in accordance with our privacy policy. We encourage you to read the policy before giving your consent.

"Please be informed that in order to carry out the services available on our website, optimise its content, adapt the website to your individual needs and display, personalise and measure the effectiveness of advertisements within external advertising networks, we use information saved using cookies on users' end devices. You can control cookies using the settings of your web browser. By continuing to use our website without changing the browser settings, the user accepts the use of cookies. More information is contained in the privacy policy of the website."